Ajankohtaista

DNA menestyi hienosti Suomen matkaviestinasiakkaiden tyytyväisyyttä selvittäneessä riippumattomassa EPSI Rating -tutkimuksessa

Suomen mat­ka­pu­he­li­no­pe­raat­torien asia­kas­tyy­ty­väi­syyden ranking-lis­­talla kär­ki­paikan vei sekä yksityis- että yri­tys­asiak­kaiden jou­kossa DNA, kertoo riip­pu­mat­toman EPSI Rating -orga­ni­saation tuore tut­kimus*. Tut­ki­mukseen haas­ta­teltiin Suo­messa noin 1 000 yksityis-

Lue lisää »

DNA nousi matkaviestinliittymien markkinakakkoseksi

DNA on noussut toi­selle sijalle mat­ka­vies­tin­verkon liit­tymien mark­ki­nassa. Liit­ty­mä­mää­rissä DNA on kirinyt Telian ohi, Elisan pitäessä hal­lussaan ykkös­paikkaa. DNA:n pit­kä­jän­tei­sesti raken­netun menes­tyksen taus­talla on erinomainen

Lue lisää »

Uudella DNA Selausturvalla turvallisempaa netinkäyttöä!

DNA on laa­jen­tanut tie­to­tur­va­pal­ve­lu­va­li­koi­maansa DNA Selaus­tur­valla. Palvelu tekee puhe­li­mella surf­faa­mi­sesta tur­val­lista estä­mällä hai­tal­liset verk­ko­sivut ja tie­to­jen­ka­las­te­lu­yri­tykset. DNA Selaus­turva toimii DNA:n mobii­li­ver­kossa eikä edellytä eril­listä sovellusta

Lue lisää »

Rekry käynnissä!

Etsitään kahta hen­kilöä työ­suh­teeseen. Työ­tehtävä koostuu joko a) pel­kästään yri­tys­myyn­nistä TAI b) noin 60% yri­tys­myyn­nistä ja noin 40% muista työ­teh­tä­vistä, kuten verk­ko­kaupan pyö­ri­tyk­sestä, sosi­aa­lisen median

Lue lisää »

Tutkimus selvitti mobiiliverkkojen nopeudet Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa – katso tulokset!

DNA:n liit­ty­mällä saa­vu­tettiin suurin kes­ki­mää­räinen lataus­nopeus seit­se­mässä Suomen kym­me­nestä suu­rim­masta kau­pun­gista Omnitele Oy:n tuo­reessa mit­tauk­sessa. Tie­don­siir­to­no­peuksia ver­tailtiin Hel­sin­gissä, Espoossa, Tam­pe­reella, Van­taalla, Oulussa, Turussa, Jyväs­ky­lässä, Kuopiossa,

Lue lisää »