KT Solu­tions
– monipuo­linen kumppaninne!

KT Solutions

Operaattoripalvelut

KT Sales & Solu­tions Oy on yri­tyk­sille oper­aat­tori­palveluita, IT-palveluita, koulu­tus­palveluita sekä markki­noin­tipalveluita tar­joava toimija. Yri­tyksen asi­akaskunta koostuu tällä het­kellä noin 1500 yri­tyk­sestä ympäri Suomea. Mon­imuo­toisen toim­intansa vuoksi yritys jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen: oper­aattori- ja it-puoleen, koulu­tus­palveluihin sekä markki­nointi- ja main­os­ti­imiin. Kaikki osa-alueet ovat erillään toi­sistaan ja jokaisella osa-alueella työsken­telee siihen keskit­tynyt asiantuntijatiimi.

Tutustu palveluihimme

Koulutuspalvelut

Koulu­tus­palveluina tar­joamme alan ammat­ti­laisten rak­en­tamia myynti- ja motivoin­tik­oulu­tu­so­hjelmia ja paketteja. Kun yri­tyksen työn­tek­i­jöiden moti­vaatio ja myyn­ti­taidot ovat hal­lussa – nostaa se yri­tyksen tekemää tulosta merkit­tävästi. Myyn­tik­oulutus on yri­tyk­senne kannalta kan­nattava sijoitus.

Markkinointipalvelut

Markki­noin­tipalveluina raken­namme yhdessä useiden eri main­osalan yhteistyökump­panei­demme kanssa yri­tyk­sille mm. koti­sivuja, logoja, näyt­täviä käyn­tiko­rtteja ja paina­tus­tuot­teita. Lisäksi olemme keskit­tyneet sosi­aalisen median main­ontaan sekä yri­tysten näkyvyyden lisäämiseen eri kanavien kautta.

Operaattoripalvelut

Oper­aat­tori­palveluiden osalta toimimme viral­lisena DNA:n edus­ta­jayri­tyksenä. Pyrimme siihen, että asiakas saisi yhden käyn­tikortin kautta mah­dol­lisimman paljon tämän alan tuot­teita ja palveluita. Palvelumme ovat oper­aat­toripuolella täysin veloituk­set­tomia! Me saamme omat kor­vauk­semme oper­aat­toripuolella tehdystä työstä suoraan oper­aat­to­rilta. Kun tilaat oper­aat­torituotteet ja palvelut meidän kaut­tamme, saat oper­aat­torin lisäksi meiltä oman yhteyshenkilön hoitamaan yri­tyk­senne liittymä-ja net­tiy­hteysasioita, joka puolestaan helpottaa teidän työtänne ja säästää teidän työaikaanne.

Meistä

Toimialueenamme on koko Suomi

KT Sales & Solu­tions Oy käyttää markki­noin­tin­i­menään myös lyhen­nettyä nimeä KT Solu­tions. Olemme fran­chising ketju ja mukana toimin­nas­samme on useita yksit­täisiä yri­tyksiä. Näin pystymme tar­joamaan myös paikallis­tun­te­musta yri­tyk­sille. Pyrimme siihen, että KT Solu­tions toimipiste löy­tyisi useilta eri paikkakun­nilta vuoden 2021 loppuun mennessä.

KT Sales & Solu­tions Oy on perustettu vuonna 2013 ja se on 100% koti­maisessa omis­tuk­sessa. Yritys on vuosien saatossa kas­vat­tanut reip­paasti niin toim­intaansa, palveluitaan kuin henkilökunnan määrää. 

KT Sales & Solu­tionsin henkilökunta on alalta kovan koke­muksen omaavia, mutta puhumme asioista kansankielellä käyt­tämättä mon­imutkaisia IT-termejä.

Toimiva yhteistyö useiden eri alojen toimijoiden kanssa

Teemme yhteistyötä useiden eri alojen toim­i­joiden kanssa joka mah­dol­listaa asiantun­tevaa palvelua moneen eri tarpeeseen. Uskomme tiim­i­työsken­telyn voimaan. Panos­tamme asi­akas­suhteisiin parhaamme mukaan ja samalla tavoit­telemme pitkäkestoisuutta luotet­tavana ja asiantun­tevana kumppanina!

Varaa aika ilmaiseen kar­toitukseen ja selvitetään miten voimme auttaa!

Varaa aika etätapaamiseen

Se miten me voimme nostaa teidän yri­tyk­senne arvoa tai tuoda teille kus­tan­nussäästöjä, selviää parhaiten noin puolen tunnin mit­taisella veloituk­set­tomalla etä­ta­paamisella. Varaa palaveri tästä tai soita asi­akas­palvelumme numeroon.

Varaa aika ilmaiseen kar­toitukseen ja selvitetään miten voimme auttaa!

Varaa aika etätapaamiseen

Se miten me voimme nostaa teidän yri­tyk­senne arvoa tai tuoda teille kus­tan­nussäästöjä, selviää parhaiten noin puolen tunnin mit­taisella veloituk­set­tomalla etä­ta­paamisella. Varaa palaveri tästä tai soita asi­akas­palvelumme numeroon.