KT Solu­tions
– moni­puo­linen kumppaninne!

KT Solutions

KT Sales & Solu­tions Oy on yri­tyk­sille ope­raat­to­ri­pal­ve­luita, IT-pal­ve­luita sekä mark­ki­noin­ti­pal­ve­luita tar­joava toimija. Olemme toi­mineet val­tuu­tettuna DNA edus­ta­jay­ri­tyksenä vuo­desta 2013 lähtien. 

Toi­mimme tuhan­sille yri­tyk­sille asia­kas­ra­ja­pintana DNA:n suuntaan. Pitkä koke­muk­semme sekä moti­voi­tunut hen­ki­lö­kun­tamme takaavat asian­tun­tevan, luo­tet­tavan sekä hen­ki­lö­koh­taisen palvelun.

Tutustu palveluihimme

Operaattoripalvelut

Ope­raat­to­ri­pal­ve­luiden osalta toi­mimme val­tuu­tettuna DNA:n edus­ta­jay­ri­tyksenä. Pyrimme siihen, että asiakas saisi yhden käyn­ti­kortin takaa mah­dol­li­simman paljon tämän alan tuot­teita ja palveluita. 

Pal­ve­lumme ovat ope­raat­to­ri­puo­lella täysin veloi­tuk­set­tomia! Me saamme palk­kiomme ope­raat­to­ri­puo­lella teh­dystä työstä suoraan operaattorilta.

 Kun tilaat ope­raat­to­ri­tuotteet ja -pal­velut meidän kaut­tamme, saat ope­raat­torin lisäksi kaut­tamme oman yhteys­hen­kilön hoi­tamaan yri­tyk­senne liittymä- ja net­tiyh­tey­s­asioita. Tämä hel­pottaa teidän työ­tänne ja säästää mer­kit­tä­västi työaikaanne.

Markkinointipalvelut

Mark­ki­noin­ti­pal­ve­luina raken­namme yhdessä useiden eri main­osalan yhteis­työ­kump­pa­nei­demme kanssa yri­tyk­sille mm. koti­sivuja, logoja, näyt­täviä käyn­ti­kortteja ja painatustuotteita. 

Lisäksi olemme kes­kit­tyneet sosi­aa­lisen median mai­nontaan, sekä yri­tysten näky­vyyden lisää­miseen eri kanavien kautta.

Meistä

Keitä me olemme?

KT Sales & Solu­tions Oy käyttää mark­ki­noin­ti­ni­menään myös lyhen­nettyä nimeä KT Solutions. 

KT Sales & Solu­tions Oy on perus­tettu vuonna 2013 ja se on 100% koti­mai­sessa omis­tuk­sessa. Yritys on vuosien saa­tossa kas­vat­tanut reip­paasti niin toi­min­taansa, pal­ve­luitaan kuin hen­ki­lö­kunnan määrää. Toi­mis­tomme sijaitsee Vihdin Num­me­lassa, mutta toi­minta-alu­ee­namme on koko Suomi. 

Hen­ki­lö­kun­tamme on kat­tavan koke­muksen omaavia, mutta puhumme asioista sel­ko­kie­lellä käyt­tä­mättä moni­mut­kaisia IT-termejä.

Toimiva yhteistyö useiden eri alojen toimijoiden kanssa

Teemme yhteis­työtä useiden eri alojen toi­mi­joiden kanssa, joka mah­dol­listaa asian­tun­tevaa pal­velua moneen eri tarpeeseen. 

Uskomme tii­mi­työs­ken­telyn voimaan. 

Panos­tamme asia­kas­suh­teisiin par­haamme mukaan ja samalla tavoit­te­lemme pit­kä­kes­toi­suutta luo­tet­tavana ja asian­tun­tevana kumppanina!

Varaa aika ilmaiseen kar­toi­tukseen, niin  sel­vi­tetään yhdessä miten voimme auttaa!

Varaa aika etätapaamiseen

Se miten voimme nostaa yri­tyk­senne arvoa, tai tuoda teille kus­tan­nus­säästöjä, selviää par­haiten noin puolen tunnin mit­tai­sella veloi­tuk­set­to­malla etä­ta­paa­mi­sella. Varaa palaveri tästä, tai pirauta asiakaspalveluumme.

Varaa aika ilmaiseen kar­toi­tukseen ja sel­vi­tetään miten voimme auttaa!

Varaa aika etätapaamiseen

Se miten me voimme nostaa teidän yri­tyk­senne arvoa tai tuoda teille kus­tan­nus­säästöjä, selviää par­haiten noin puolen tunnin mit­tai­sella veloi­tuk­set­to­malla etä­ta­paa­mi­sella. Varaa palaveri tästä tai soita asia­kas­pal­ve­lumme numeroon.