KT Solu­tions
– moni­puo­linen kumppaninne!

KT Solutions

Operaattoripalvelut

KT Sales & Solu­tions Oy on yri­tyk­sille ope­raat­to­ri­pal­ve­luita, IT-pal­ve­luita, kou­lu­tus­pal­ve­luita sekä mark­ki­noin­ti­pal­ve­luita tar­joava toimija. Yri­tyksen asia­kas­kunta koostuu tällä het­kellä noin 1500 yri­tyk­sestä ympäri Suomea. Moni­muo­toisen toi­min­tansa vuoksi yritys jakautuu kolmeen eri osa-alu­eeseen: ope­raattori- ja it-puoleen, kou­lu­tus­pal­ve­luihin sekä mark­ki­nointi- ja mai­nos­tiimiin. Kaikki osa-alueet ovat erillään toi­sistaan ja jokai­sella osa-alu­eella työs­ken­telee siihen kes­kit­tynyt asiantuntijatiimi.

Tutustu palveluihimme

Koulutuspalvelut

Kou­lu­tus­pal­ve­luina tar­joamme alan ammat­ti­laisten raken­tamia myynti- ja moti­voin­ti­kou­lu­tus­oh­jelmia ja paketteja. Kun yri­tyksen työn­te­ki­jöiden moti­vaatio ja myyn­ti­taidot ovat hal­lussa – nostaa se yri­tyksen tekemää tulosta mer­kit­tä­västi. Myyn­ti­kou­lutus on yri­tyk­senne kan­nalta kan­nattava sijoitus.

Markkinointipalvelut

Mark­ki­noin­ti­pal­ve­luina raken­namme yhdessä useiden eri main­osalan yhteis­työ­kump­pa­nei­demme kanssa yri­tyk­sille mm. koti­sivuja, logoja, näyt­täviä käyn­ti­kortteja ja pai­na­tus­tuot­teita. Lisäksi olemme kes­kit­tyneet sosi­aa­lisen median mai­nontaan sekä yri­tysten näky­vyyden lisää­miseen eri kanavien kautta.

Operaattoripalvelut

Ope­raat­to­ri­pal­ve­luiden osalta toi­mimme viral­lisena DNA:n edus­ta­jay­ri­tyksenä. Pyrimme siihen, että asiakas saisi yhden käyn­ti­kortin kautta mah­dol­li­simman paljon tämän alan tuot­teita ja pal­ve­luita. Pal­ve­lumme ovat ope­raat­to­ri­puo­lella täysin veloi­tuk­set­tomia! Me saamme omat kor­vauk­semme ope­raat­to­ri­puo­lella teh­dystä työstä suoraan ope­raat­to­rilta. Kun tilaat ope­raat­to­ri­tuotteet ja pal­velut meidän kaut­tamme, saat ope­raat­torin lisäksi meiltä oman yhteys­hen­kilön hoi­tamaan yri­tyk­senne liittymä-ja net­tiyh­tey­s­asioita, joka puo­lestaan hel­pottaa teidän työ­tänne ja säästää teidän työaikaanne.

Meistä

Keitä me olemme?

KT Sales & Solu­tions Oy käyttää mark­ki­noin­ti­ni­menään myös lyhen­nettyä nimeä KT Solutions. 

KT Sales & Solu­tions Oy on perus­tettu vuonna 2013 ja se on 100% koti­mai­sessa omis­tuk­sessa. Yritys on vuosien saa­tossa kas­vat­tanut reip­paasti niin toi­min­taansa, pal­ve­luitaan kuin hen­ki­lö­kunnan määrää. Toi­minta-alu­ee­namme on koko Suomi. 

KT Sales & Solu­tionsin hen­ki­lö­kunta on alalta kovan koke­muksen omaavia, mutta puhumme asioista kan­san­kie­lellä käyt­tä­mättä moni­mut­kaisia IT-termejä.

Toimiva yhteistyö useiden eri alojen toimijoiden kanssa

Teemme yhteis­työtä useiden eri alojen toi­mi­joiden kanssa joka mah­dol­listaa asian­tun­tevaa pal­velua moneen eri tar­peeseen. Uskomme tii­mi­työs­ken­telyn voimaan. Panos­tamme asia­kas­suh­teisiin par­haamme mukaan ja samalla tavoit­te­lemme pit­kä­kes­toi­suutta luo­tet­tavana ja asian­tun­tevana kumppanina!

Varaa aika ilmaiseen kar­toi­tukseen ja sel­vi­tetään miten voimme auttaa!

Varaa aika etätapaamiseen

Se miten me voimme nostaa teidän yri­tyk­senne arvoa tai tuoda teille kus­tan­nus­säästöjä, selviää par­haiten noin puolen tunnin mit­tai­sella veloi­tuk­set­to­malla etä­ta­paa­mi­sella. Varaa palaveri tästä tai soita asia­kas­pal­ve­lumme numeroon.

Varaa aika ilmaiseen kar­toi­tukseen ja sel­vi­tetään miten voimme auttaa!

Varaa aika etätapaamiseen

Se miten me voimme nostaa teidän yri­tyk­senne arvoa tai tuoda teille kus­tan­nus­säästöjä, selviää par­haiten noin puolen tunnin mit­tai­sella veloi­tuk­set­to­malla etä­ta­paa­mi­sella. Varaa palaveri tästä tai soita asia­kas­pal­ve­lumme numeroon.