Refe­renssit

KT Solu­tions Oy on ollut kump­pa­nimme nyt kolmen vuoden ajan. Käsi sydä­mellä voin sanoa, että yksi par­haista kump­pa­nuuk­sis­tamme! Kaikki sovitut asiat on hoi­tunut ja yhtey­denpito on ollut luon­tevaa. Eri­tyi­sesti arvos­tamme hyvää tavoi­tet­ta­vuutta ja äärim­mäisen läm­mintä asiakaspalvelua.

Miika Niemelä

Suomen Icehearts ry

KT Solu­tions Oy ollut meille avai­ny­ritys, kun olemme hoi­taneet yri­tyk­semme tie­to­lii­ken­teeseen liit­tyviä asioita. Asiat ovat toi­mineet erittäin hyvin ja KT-Solu­tions Oy:n asian­tunteva ja osaava tiimi on hoi­tanut meille laa­dultaan ja hin­noit­te­lultaan jär­kevät rat­kaisut. Tämä on sääs­tänyt paljon aikaamme kes­kittyä itse asiaan, eli ydin­bis­nek­seemme kiin­teis­tön­vä­li­tykseen. Yhteis­työmme on jat­kunut neljä vuotta ja tulee jatkumaan.

Taneli Kokkila

Kiinteistömaailma | Asuntorengas Oy

KT Solu­tions on löy­tänyt 4Pharmalle oikeat internet- ja puhe­lin­liit­tymät. Olemme olleet tyy­ty­väisiä rat­kai­suihin, joita olemme KT Solu­tionsin kautta saaneet. Suo­sit­telen kes­kus­te­lemaan KT Solu­tionin kanssa, mikäli yri­tyk­senne ei ole varma, onko teillä parhaat mah­dol­liset liit­tymät käytössä.

Sami Lehtimäki

Oy 4Pharma Ltd

Mie­lestäni teidän kanssa yhteistyö on sopinut sau­mat­to­masti ja hyvin. Olen ollut erittäin tyy­ty­väinen saa­maani palveluun.

Mikko Särkkä

Keuruun Kiinteistökolmio Oy

Olemme olleet todella tyy­ty­väisiä KT Solu­tionsiin. Ensim­mäisen yhtey­denoton aikaan olin epäi­le­väinen, koska ope­raat­to­ri­bis­nek­sessä asiakkaan tyy­ty­väisyys tuntuu useim­miten olevan hyvin tois­si­jainen asia. Sil­loinen myyn­ti­pääl­likkö onnistui kui­tenkin vakuut­tamaan minut sekä pal­ve­lualt­tiu­dellaan että hin­noillaan ja meistä tuli KT Solu­tionsin asiak­kaita.

Arvos­tamme jous­ta­vuutta ja vai­vat­to­muutta, jolla asiat hoi­tuvat. Arvos­tamme sitä, että mää­rä­ai­kai­suu­desta huo­li­matta meitä ei sidota turhiin liit­tymiin tai tiet­tyihin liit­ty­mä­tyyp­peihin. Arvos­tamme myös sitä, että KT Solu­tions hoitaa kaiken asioinnin ope­raat­torin kanssa meidän puolestamme.

Satu Lapinlampi

Hiottu Oy

Olemme olleet erittäin tyy­ty­väisiä saa­maamme pal­veluun. Asiat ovat hoi­tuneet nopeasti ja mutkattomasti.

Tuire Kuparinen

TJT-Kaluste Oy

Kiitos, olemme olleet tyy­ty­väisiä Teidän pal­veluun ja siihen, että saamme Teidät tavoi­tettua aina tarpeen tullen. DNA:n kil­pai­lu­ky­kyiset hinnat lisäksi toivat lisä­buustia vaihtoon silloin aikanaan.

Harri Jauhiainen

Tilitoimisto Jauhiainen

Ja monia muita!

Toi­mimme yhteys­tahona tuhan­sille yri­tyk­sille ope­raat­to­ri­pal­ve­luiden osalta.