Ope­raat­to­ri­pal­velut

Puhelin- ja mobiilidataliittymät, vaihderatkaisut, internet-yhteydet ja yritysdatapalvelut, tietoturva- sekä palomuuripalvelut, palvelu- ja yritysnumerot, IoT-tuotteet, toimistoviestintä sekä päätelaitteet.

Varaa meiltä veloitukseton kartoitus yritykseenne

Toi­mimme ope­raat­to­ri­puo­lella viral­lisena DNA:n edustajayrityksenä. 

Mitä tämä tar­koittaa käytännössä? 

Sitä, että saat kaut­tamme kaikki DNA:n tuotteet ja pal­velut samalla hin­nalla kuin suoraan ope­raat­to­rilta itse tilattuna – mutta hen­ki­lö­koh­tai­sem­malla ja yksi­löi­dym­mällä palvelulla. 

Myy­jämme ovat DNA:n kou­lut­tamia, yri­tys­puoleen pereh­ty­neitä ope­raat­to­rialan asian­tun­ti­joita. Meillä on suuri int­ressi myös jatkoa aja­tellen pitää huolta siitä, että kaut­tamme ope­raat­to­ri­pal­ve­luita hoi­ta­villa yri­tyk­sillä on kil­pai­lu­ky­kyiset hinnat ja asiakkaan tar­peisiin sovel­tu­vimmat parhaat mah­dol­liset pal­velut käytössään.

Olemme eril­linen myynti- ja edus­ta­jay­ritys, tar­koi­tuk­se­namme on toimia asiak­kail­lemme lisäasiakaspalvelukanavana.

Ope­raat­to­ri­puo­lella pidämme asiak­kai­demme pal­velut ja hinnat jat­kos­sakin ajan tasalla, jotta asiak­kaalla jää aikaa kes­kittyä omaan bis­nek­seensä. Tek­ni­sestä toteu­tuk­sesta ja pal­velun toi­min­nasta vastaa aina palveluntarjoaja.

Meillä luotettavuus ja tiimityöskentely on avainsana!

Teemme lisäksi IT-puo­lella yhteis­työtä useiden eri toi­mi­joiden kanssa. IT-pil­vi­pal­velut, Mic­rosoft 365-pal­velut, säh­kö­posti-, domain- ja hosting-pal­velut, asen­nus­pal­velut sekä lai­te­han­kinnat (esi­mer­kiksi tie­to­koneen toi­mitus suoraan esia­sen­nuk­sineen), lähi- ja etä­tu­ki­tarpeet joko uusille tai ole­massa ole­ville lait­teille käyvät teille kädenkäänteessä.

Toi­mimme tuhan­sille yri­tyk­sille yhteys­tahona ope­raattori- ja it-puolen asioissa. Yhdis­tämme tekijät ja yri­tykset toi­siinsa – yhden käyn­ti­kortin kautta!

Varaa tästä noin 30 min. pituinen veloitukseton kartoitus, niin selvitetään voisimmeko jotenkin olla avuksi myös teidän yrityksessänne!