Verkkokurssi kesätyöntekijöille: “Työmaailman pelisäännöt”

Tämä verk­ko­kurssi on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin monin­ker­tai­sesti. Sen avulla kesä­työn­te­kijät integroi­tuvat sau­mat­to­masti osaksi tii­miänne ja tuot­tavat arvo­kasta työtä lyhyes­säkin ajassa. Lue kurssin hyödyt ja tilaa TÄSTÄ!

Kurssi jul­kaistaan 31.5.2024 ja on nyt ostet­ta­vissa. Kurssi toteu­tetaan omaan tahtiin ver­kossa ja kestää ajal­li­sesti noin 2h. Hyvä pika­pe­reh­dytys työ­maa­ilmaan ja sen käytäntöihin.

Kurssin hyödyt yrityksellenne:

Nopeampi pereh­dytys: Kurssi nopeuttaa uusien työn­te­ki­jöiden pereh­dy­tys­pro­sessia, jolloin he pää­sevät tehok­kaammin työn touhuun.


Parempi työil­ma­piiri: Kurssi parantaa kesä­työn­te­ki­jöiden vuo­ro­vai­ku­tus­taitoja, mikä ede­sauttaa suju­vampaa yhteis­työtä ja posi­tii­vista työilmapiiriä.


Tehok­kuuden kasvu: Kesä­työn­te­kijät oppivat orga­ni­sointia ja prio­ri­sointia, mikä lisää heidän tuot­ta­vuuttaan ja vähentää virheitä.


Ongel­man­rat­kai­su­taito: Kurssi kan­nustaa oma-aloit­tei­suuteen ja proak­tii­vi­suuteen, jolloin työn­te­kijät voivat ratkoa ongelmia itsenäisesti.


Posi­tii­vinen vai­ku­telma: Kesä­työn­te­kijät, jotka ymmär­tävät työ­paikan peli­säännöt ja odo­tukset, jät­tävät ammat­ti­maisen ja sitou­tuneen vai­ku­telman asiak­kaille ja kollegoille.


Tämä verk­ko­kurssi on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin monin­ker­tai­sesti. Sen avulla kesä­työn­te­kijät integroi­tuvat sau­mat­to­masti osaksi tii­miänne ja tuot­tavat arvo­kasta työtä lyhyes­säkin ajassa.

Tilaa nyt verk­ko­kurs­simme “Työ­elämän Peli­säännöt” ja var­mista, että kesä­työn­te­ki­jänne ovat val­miita antamaan parastaan! Panos­ta­malla heidän kou­lu­tuk­seensa, panostat samalla yri­tyk­senne menestykseen.