DNA menestyi hienosti Suomen matkaviestinasiakkaiden tyytyväisyyttä selvittäneessä riippumattomassa EPSI Rating -tutkimuksessa

Suomen mat­ka­pu­he­li­no­pe­raat­torien asia­kas­tyy­ty­väi­syyden ranking-lis­talla kär­ki­paikan vei sekä yksityis- että yri­tys­asiak­kaiden jou­kossa DNA, kertoo riip­pu­mat­toman EPSI Rating -orga­ni­saation tuore tut­kimus*. Tut­ki­mukseen haas­ta­teltiin Suo­messa noin 1 000 yksityis- ja yri­tys­asia­kasta syys­kuussa 2023.

Tut­kimus kertoo, että DNA onnistuu asiak­kai­densa mie­lestä kaiken kaik­kiaan tasaisen hyvin eri asia­kas­tyy­ty­väi­syyden osa-alueilla, joita ovat imago, odo­tukset, tuo­te­laatu, pal­ve­lu­laatu ja vastine rahalle. Molem­missa asia­kas­seg­men­teissä toi­seksi ja samalla lähim­mäksi toi­mialan kes­ki­tasoa sijoittui Elisa ja ver­tailun vii­mei­seksi jäi Telia. DNA:n hienot tulokset nos­tavat koko toi­mialan kes­kiarvoa ylemmäs ja ylsivät yksi­tyis­asiak­kaiden osalta likimain tasolle erittäin tyy­ty­väinen.

EPSI Ratingin tut­ki­muk­sessa tulokset ilmoi­tetaan indek­si­pis­teas­tei­kolla 0–100, jossa nyrk­ki­sääntönä voidaan pitää alle 60 pisteen tulosten tar­koit­tavan tyy­ty­mät­tömiä, 60–75 tyy­ty­väisiä, ja yli 75 erittäin tyy­ty­väisiä asiakkaita.

Asiakastyytyväisyys 2023, matkaviestinnän yritysasiakkaat:

  1. DNA 72,6
  2. Elisa, 70,0
  3. Telia 69,8

Koko toi­mialan mat­ka­vies­tinnän yri­tys­asiak­kaiden tyy­ty­väisyys oli 70,7.

Ylei­sesti yksi­tyisten mat­ka­vies­ti­na­siak­kaiden kriit­tisyys oli tut­ki­muksen mukaan lisään­tynyt edel­li­sestä vuo­desta ja koko toi­mialan tulokset las­kivat 74,4:stä 71,4:ään. DNA:n tulokset pysyivät vakaam­malla tasolla, kun viime vuoden tulos 75,7 heikkeni hivenen 74,7:ään. Yri­tys­puolen mat­ka­vies­ti­na­siak­kaiden tyy­ty­väisyys oli sen sijaan koko toi­mia­lalla noussut 69,8:sta 70,7:ään, ja DNA:n tulokset nousseet toi­mialaa sel­västi nopeammin 69,5:stä 72,6:een.

EPSI Rating on aka­tee­minen, poh­jois­mainen orga­ni­saatio, joka on toi­min­naltaan riip­pu­maton ja voittoa tavoit­te­le­maton. EPSI Rating perus­tettiin EU-tut­ki­mus­hankkeen Tuk­holman kaup­pa­kor­kea­kou­lussa vuonna 1989 ja sen omistaa Swedish Ins­titute of Quality, jonka puo­lestaan omistaa Ruotsin valtio.