DNA nousi matkaviestinliittymien markkinakakkoseksi

DNA on noussut toi­selle sijalle mat­ka­vies­tin­verkon liit­tymien mark­ki­nassa. Liit­ty­mä­mää­rissä DNA on kirinyt Telian ohi, Elisan pitäessä hal­lussaan ykkös­paikkaa. DNA:n pit­kä­jän­tei­sesti raken­netun menes­tyksen taus­talla on erin­omainen asia­kas­ko­kemus niin verk­kojen kor­keassa laa­dussa kuin mut­kat­to­maksi koettu asiointi asiak­kuuden kai­kissa vaiheissa. 

DNA on kas­vat­tanut mark­ki­nao­suuttaan niin mat­ka­vies­tin­verkon liit­ty­missä kuin kiinteän laa­ja­kaistan liit­ty­missä vuo­si­kym­menien ajan. DNA nousi kiinteän laa­ja­kaistan mark­ki­nayk­kö­seksi liit­ty­mä­mää­rissä keväällä 2021. Nyt DNA on noussut mat­ka­vies­tin­liit­tymien markkinakakkoseksi.

DNA:n mat­ka­vies­tin­verkon liit­ty­mä­kanta kasvoi vuoden 2023 ensim­mäi­sellä nel­jän­nek­sellä vuoden takaiseen ver­tai­lu­jaksoon nähden 41 000 liit­ty­mällä. Luku sisältää aktii­viset postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liik­kuvan laa­ja­kaistan liit­tymät. Samalla DNA nousi mat­ka­vies­tin­liit­tymien mark­ki­na­kak­ko­seksi liit­ty­mä­mää­rissä mitattuna perustuen teley­ri­tysten tuo­reissa osa­vuo­si­kat­sauk­sissaan jul­kai­semiin liit­ty­mä­määriin (Elisa: 3 595 000, DNA: 2 729 000 ja Telia: 2 722 000). Luvut eivät sisällä yksi­nomaan lait­teiden väliseen tie­don­siirtoon tar­koi­tettuja M2M-liittymiä.

DNA:n kasvu kiinteän laa­ja­kaistan mark­kin­ajoh­tajana on jat­kunut ja 5G-pal­ve­luiden kysyntä on edelleen kiih­tynyt. Kysyntää on kas­vat­tanut DNA:n yhä laa­jentuva 5G-verkko, jonka väes­tö­peitto oli maa­liskuun päät­tyessä jo 86 %. DNA on jat­kanut myös kuluvana vuonna mer­kit­täviä inves­tointeja 5G-raken­ta­miseen, kui­tu­verk­koihin ja siirtojärjestelmiin.