Uudella DNA Selausturvalla turvallisempaa netinkäyttöä!

DNA on laa­jen­tanut tie­to­tur­va­pal­ve­lu­va­li­koi­maansa DNA Selaus­tur­valla. Palvelu tekee puhe­li­mella surf­faa­mi­sesta tur­val­lista estä­mällä hai­tal­liset verk­ko­sivut ja tie­to­jen­ka­las­te­lu­yri­tykset. DNA Selaus­turva toimii DNA:n mobii­li­ver­kossa eikä edellytä eril­listä sovel­lusta ja sen lataa­mista puhelimeen.

Liit­tymän lisä­palvelu, joka toimii puhe­li­mella tai lait­teella joka käyttää dataa liit­tymän kautta, jossa Selaus­turva. DNA Selaus­turva toimii DNA:n ver­kossa, joten se ei vaadi eril­listä asen­ta­mista puhe­limeen eikä kuormita laitteen muistia tai suorituskykyä. 

Saa­ta­villa hel­posti lisä­pal­veluna DNA yri­tys­liit­ty­miinne, lisä­tietoja omalta myy­jäyh­teys­hen­ki­löl­tänne tai asiakaspalvelustamme!

Lisä­tietoja:

https://​www​.dna​.fi/​t​u​k​i​-​s​e​l​a​u​s​t​u​rva