Uusi yhteistyömme mahdollistaa verkostoitumisen yrittäjäkollegoiden kanssa sekä lukuisia muita etuja!

KT Sales & Solu­tions Oy yhteis­työhön Fanitus Oy:n kanssa, tar­joten mah­dol­li­suuden liittyä Suomen coo­leimpaan yrit­tä­jäyh­teisöön Founders Club Fin­landiin! Jäsenyys mah­dol­listaa upeita etuja, kuten: 

ilmaisia verk­ko­kursseja, alen­nuksia, kutsuja eri­näisiin ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tumiin sekä näky­vyyttä yri­tyk­sellesi esi­mer­kiksi podcast haas­tat­te­lujen muodossa.

KT Solu­tions Oy:n asiak­kail­lemme tar­joamme nyt hui­keita etuja liit­ty­misen osalta!

Lisä­tietoja jäse­nyy­destä: https://​www​.foun​dersclub​finland​.fi/ sekä omalta myy­jäyh­teys­hen­ki­löl­tänne tai asiakaspalvelustamme!