Rekry käynnissä!

Etsitään kahta hen­kilöä työ­suh­teeseen. Työ­tehtävä koostuu joko a) pel­kästään yri­tys­myyn­nistä TAI b) noin 60% yri­tys­myyn­nistä ja noin 40% muista työ­teh­tä­vistä, kuten verk­ko­kaupan pyö­ri­tyk­sestä, sosi­aa­lisen median mai­nos­teh­tä­vistä ja yri­tysten kehi­tys­työstä. B vaih­toehto edel­lyttää sosi­aa­lisen median taitoja ja tietämystä.

Työs­kentely tapahtuu kou­lu­tusajan osalta pääosin toi­mis­tol­lamme Vihdin Num­me­lassa. Jat­kolle työs­kentely tapahtuu enim­mäkseen etänä, osan päi­vistä toimistolta.

Meillä halutaan luottaa siihen, että työn­te­kijät antavat kaik­kensa myös vah­ti­matta. Työ­suhde sisältää siksi paljon joustoa ja vapautta. Vas­ti­neeksi odo­tamme ener­gistä ja iloista asen­netta sekä näyttöä teh­dystä tuloksesta.

Kerro meille itsestäsi ja työ­taus­toistasi sekä siitä, toi­voi­sitko kokoai­kaista vai osa-aikaista työ­paikkaa ja haetko a vai b vaih­toehdon teh­tävään. Meillä asenne ja tulos rat­kaisee. Paikka täy­tetään heti sopivien hen­ki­löiden löydyttyä.

Hake­mukset: asiakaspalvelu@​ktsolutions.​fi osoit­teeseen. Otsi­koksi joko myyn­tie­dustaja tai some­tai­toinen myyn­tie­dustaja riippuen siitä, kumpaa paikkaa haet.

Lisä­tietoja löytyy työ­paik­kail­moi­tuk­ses­tamme: https://​tyomark​ki​natori​.fi/​h​e​n​k​i​l​o​a​s​i​a​k​k​a​a​t​/​a​v​o​i​m​e​t​-​t​y​o​p​a​i​k​a​t​/​2​d​6​8​0​c​4​8​-​b​4​1​e​-​4​b​6​c​-​a​e​4​8​-​1​5​b​8​3​c​a​0​d​a​1​f​/fi