Tietosuojaseloste

Tässä tie­to­suo­ja­se­los­teessa sel­vi­tetään EU:n tie­to­suoja-ase­tuksen sekä hen­ki­lö­tie­tolain (523/1999) edel­lyt­tämät tiedot KT Sales & Solu­tions Oy:n osalta. Tämä tie­to­suo­ja­se­loste jul­kaistaan Internet-sivulla www​.ktso​lu​tions​.fi ja sitä päi­vi­tetään sen sisäl­tämien tie­tojen muuttuessa.

Rekisterinpitäjä

KT Sales & Solu­tions Oy (jäl­jempänä ”Rekis­te­rin­pitäjä”)
Puhelin: vaihde 029 0300180
Email: asiakaspalvelu(at)ktsolutions.fi
(Y-tunnus 2564845-2)

Rekisteriasioiden yhdyshenkilö / tietosuojakoordinaattori

Nimi: Tessa Tulisalo
Puhelin: 029 030 0182
Email: tessa.tulisalo(at)ktsolutions.fi

Tietosuojavaltuutettu

Tie­to­suo­ja­val­tuu­tettua ei ole nimetty (peruste: EU:n tie­to­suoja-asetus 37 artikla)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekis­te­rin­pitäjä käsit­telee asiak­kaiden hen­ki­lö­tietoja sekä yhteys­tietoja. Rekis­te­rin­pitäjä käsit­telee myös pal­ve­luk­sessaan olevien hen­ki­lö­kunnan hen­ki­lö­tietoja työ­suh­de­vel­voit­teiden täyt­tä­mi­seksi. Hen­ki­lö­tietoja voidaan käyttää asia­kas­suhteen, pal­ve­lusuhteen tai jäse­nyyden hoi­ta­misen vuoksi. Hen­ki­lö­tietoja ei käsi­tellä mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­sessa. Lisäksi ulko­puo­liset yhteis­työ­kump­pa­niy­ri­tykset, joille KT Sales & Solu­tions Oy on ulkois­tanut tapaa­misten sopi­mista ja yri­tysten kon­tak­tointia, käsit­te­levät hen­ki­lö­tietoja sopiakseen ja ilmoit­taakseen sovi­tuista tapaa­mi­sista, sekä niiden sisäl­löistä ja yhteys­tie­doista KT Sales & Solu­tions Oy:lle.

Ylläpidettävät rekisterit

Asia­kas­re­kisteri
Hen­ki­lös­tö­re­kisteri
Tiedot asiakkaan tilaa­mista pal­ve­luista tai tuot­teista sisäl­töineen ja ajan­koh­tineen
Tiedot asiakkaan tilaamien pal­ve­luiden toi­mit­ta­mi­sesta ja las­kut­ta­mi­sesta
Yllä­pi­det­tä­vistä rekis­te­reistä on laa­dittu eril­liset rekisteriselosteet.

Rekisterien tietosisältö

Asiak­kaiden yksi­löi­misen, tun­nis­ta­misen ja asiak­kuuden jär­jes­tä­misen kan­nalta tar­peel­liset tiedot, kuten:

 • Asiakkaan nimi ja hen­ki­lö­tunnus / y-tunnus;
 • Yhteys­tiedot: osoite, koti­kunta, puhe­lin­numero ja sähköpostiosoite;
 • Asiak­kuuteen liit­tyvät tiedot ja
 • muut ao. rekis­te­ri­se­los­teissa tar­kemmin yksi­löidyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekis­te­reissä olevat tiedot on saatu rekis­te­röi­dyiltä itseltään. Tietoja on voitu saada viran­omais­läh­teistä. Tietoja kertyy myös rekis­te­rin­pi­täjän omassa toi­min­nassa, niitä saadaan rekis­te­röi­dyltä itseltään, sekä luo­vu­tuksena muista hen­ki­lö­re­kis­te­reistä. Luo­vutus muista hen­ki­lö­re­kis­te­reistä tapahtuu yhteis­työ­so­pi­musten tai edus­tus­a­seman perus­teella. Tietoja saadaan mm. Dna Oyj:ltä, jonka edus­ta­jay­ritys KT Sales & Solu­tions on.

Tietojen luovutukset

Asiakkaan hen­ki­lö­tietoja ei läh­tö­koh­tai­sesti luo­vuteta rekis­te­ri­pi­täjän tai rekis­te­rin­pi­täjän lukuun toi­mivien kol­mansien tahojen ulko­puo­lelle, pois­lukien yhteis­työy­ri­tykset, jotka sopivat tapaa­misia KT Sales & Solu­tions Oy:lle sekä tehdyn tilauksen kan­nalta oleel­li­sille tahoille, jotta tilaus saadaan toi­mi­tettua asiak­kaalle. Lisäksi asiakkaan hen­ki­lö­tietoja voidaan luo­vuttaa viran­omai­sille tai vas­taa­vassa ase­massa ole­ville.
Rekis­te­rin­pitäjä ei siirrä tai luovuta hen­ki­lö­tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talous­a­lueen ulkopuolelle.

Rekisterien suojausperiaatteet

Asia­kas­re­kis­terin tie­to­tur­val­lisuus sekä hen­ki­lö­tie­tojen luot­ta­muk­sel­lisuus, eheys ja käy­tet­tävyys var­mis­tetaan tar­koi­tuk­sen­mu­kaisin tek­nisin ja hal­lin­nol­lisin toi­men­pitein. Tietoja ja pal­velua suo­jataan muun muassa fyy­sisten lai­te­ti­lojen suo­jaa­misen, kulun­val­vonnan, käyt­tö­oi­keuksien ja salaus­tek­nii­koiden sekä aktii­visen val­vonnan kautta. Hen­ki­lö­tiedot suo­jataan asiat­to­malta pää­syltä ja lait­to­masti tai vahin­gossa tapah­tu­valta tie­to­jen­kä­sit­te­lyltä.
Hen­ki­lö­tietoja käsit­te­levät vain rekis­te­rin­pi­täjän eri­tyi­sesti mää­rit­te­lemät hen­kilöt, jotka ovat rekis­te­rin­pi­täjän pal­ve­luk­sessa, sekä rekis­te­rin­pi­täjän toi­mek­sian­nosta pal­veluja yllä­pi­tävät tai kehit­tävät kol­mannet osapuolet.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekis­te­röi­dyllä on alla ole­vissa koh­dissa 1-7 mai­nitut oikeudet häntä kos­kevien tie­tojen saantiin, oikai­se­miseen, rajoit­ta­miseen, pois­ta­miseen tai siir­tä­miseen sekä oikeus tehdä hen­ki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lystä valitus:

 1. Oikeus pyytää pääsy omiin hen­ki­lö­tie­toi­hinsa ja tar­kistaa, mitä häntä kos­kevia tietoja on tal­len­nettu rekis­te­rin­pi­täjän rekistereihin;
 2. Oikeus pyytää häntä kos­kevien vir­heel­listen tai epä­tark­kojen hen­ki­lö­tie­tojen oikai­se­mista tai poistamista;
 3. Oikeus pyytää hen­ki­lö­tie­to­jensa käsit­telyn rajoittamista;
 4. Oikeus vas­tustaa hen­ki­lö­tie­to­jensa käsit­telyä (kiel­tä­mällä niiden käsittely esim. suo­ra­mark­ki­nointia, markkina- ja mie­li­pi­de­tut­ki­musta varten tai hen­ki­lö­mat­rik­kelia taikka suku­tut­ki­musta varten);
 5. Oikeus vaatia hen­ki­lö­tie­to­jensa siir­tä­mistä ylei­sesti käy­tössä ole­vassa siir­to­muo­dossa toiseen jär­jes­telmään. (Oikeus koskee vain rekis­te­röidyn itsensä antamia tietoja.)
 6. Oikeus peruuttaa anta­mansa suos­tumus hen­ki­lö­tie­to­jensa käsittelyyn;
 7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Edellä koh­dissa 1-6 tar­koi­tettu pyyntö tai vaa­timus tulee lähettää kir­jal­li­sesti ja alle­kir­joi­tettuna osoit­teeseen KT Sales & Solu­tions Oy, Nui­jatie 8 01650 Vantaa. Siinä tulee mainita rekis­te­röidyn nimi, hen­ki­lö­tunnus, pos­tio­soite ja puhe­lin­numero. Vastaus pyyntöön toi­mi­tetaan rekis­te­röidyn väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä var­men­nettuun osoit­teeseen. Rekis­te­rin­pi­tä­jällä on oikeus tar­peel­li­sissa määrin suo­rittaa tun­nis­tus­toi­men­pi­teitä ennen tie­tojen lähet­tä­mistä. Tar­kas­tus­pyyntö tai tie­tojen käsit­telyä koskeva vaa­timus voidaan esittää myös hen­ki­lö­koh­tai­sesti yllä­mai­ni­tussa osoit­teessa, jolloin rekis­te­röidyn tulee vaa­dit­taessa esittää tun­nis­ta­mista varten viral­linen asia­kirja (hen­ki­lö­to­distus, ajo­kortti tai passi).
Valitus val­von­ta­vi­ran­omai­selle tehdään toi­mi­val­taisen viran­omaisen ohjeis­ta­malla tavalla suoraan viran­omai­selle, joka Suo­messa on tie­to­suo­ja­val­tuu­tettu (www​.tie​to​suoja​.fi).

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

KT Sales & Solu­tions Oy

Nui­jatie 8, 01650 Vantaa
029-0300180
asiakaspalvelu(at)ktsolutions.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tessa Tulisalo

Nui­jatie 8
01650 Vantaa
029-0300182
tessa.tulisalo(at)ktsolutions.fi

3. Rekisterin nimi

asia­kas­re­kisteri, hen­ki­lös­tö­hal­linnon rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekis­te­rin­pitäjä käsit­telee asiak­kaiden hen­ki­lö­tietoja sekä yhteys­tietoja perustuen sopi­mukseen. Rekis­te­rin­pitäjä käsit­telee myös pal­ve­luk­sessaan olevien hen­ki­lö­kunnan hen­ki­lö­tietoja työ­suh­de­vel­voit­teiden täyt­tä­mi­seksi. Hen­ki­lö­tietoja voidaan käyttää asia­kas­suhteen, pal­ve­lusuhteen tai jäse­nyyden hoi­ta­misen vuoksi.
Hen­ki­lö­tietoja ei käsi­tellä markkinointitarkoituksessa.

Lisäksi ulko­puo­liset yhteis­työ­kump­pa­niy­ri­tykset, joille KT Sales & Solu­tions Oy on ulkois­tanut tapaa­misten sopi­mista ja yri­tysten kon­tak­tointia, käsit­te­levät hen­ki­lö­tietoja sopiakseen ja ilmoit­taakseen sovi­tuista tapaa­mi­sista, sekä niiden sisäl­löistä ja yhteys­tie­doista KT Sales & Solu­tions Oy:lle.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, hen­ki­lö­tunnus, y-tunnus, alle­kir­joitus, yhteys­tiedot, ope­raattori, sekä liit­ty­mä­määrä. Tiedot asiakkaan tilaa­mista pal­ve­luista tai tuot­teista sisäl­töineen ja ajan­koh­tineen, tiedot niiden toi­mit­ta­mi­sesta ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy rekis­te­rin­pi­täjän omassa toi­min­nassa, niitä saadaan rekis­te­röi­dyltä itseltään, sekä luo­vu­tuksena muista hen­ki­lö­re­kis­te­reistä. Luo­vutus muista hen­ki­lö­re­kis­te­reistä tapahtuu yhteis­työ­so­pi­musten tai edus­tus­a­seman perus­teella. Tietoja saadaan mm. Dna Oyj:ltä, jonka edus­ta­jay­ritys KT Sales & Solu­tions on.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Hen­ki­lö­tietoja ilmoi­tetaan sään­nön­mu­kai­sesti yri­tyk­sille, kenen edus­tajana toi­mimme. Tämä on vält­tä­mä­töntä asiakkaan tilausten eteenpäin läh­te­misen kan­nalta. Tietona luo­vu­tetaan mm. nimi, hen­ki­lö­tunnus, mah­dol­linen y-tunnus, alle­kir­joitus, yhteys­tiedot, ope­raattori, sekä liit­ty­mä­määrä. Tiedot asiakkaan tilaa­mista pal­ve­luista sisäl­töineen ja ajan­koh­tineen, tiedot niiden toi­mit­ta­mi­sesta ja laskuttamisesta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hen­ki­lö­tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talous­a­lueen ulko­puo­lelle, ilman asiak­kaalta siihen erikseen saatua suostumusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 1. Manu­aa­linen aineisto
  Manu­aa­linen aineisto säi­ly­tetään luki­tussa tilassa.
 2. ATK:lla käsi­tel­tävät tiedot
  Tietoja käsi­tellään orga­ni­saation sisällä. Jokainen tietoja käsit­televä yri­tyksen työn­tekijä on alle­kir­joit­tanut salas­sa­pi­to­so­pi­muksen yri­tyksen kanssa.