Kou­lu­tus­pal­velut

Myyntikoulutus on tuottava sijoitus!

Myyntiä on monen­laista ja jokainen myyty tuote tai palvelu vaatii oman­laisen lähes­tymis- ja myyn­ti­tavan. Eri aloilla on eri­laisia menes­tys­ta­ri­noita. Myyn­ti­puoli on lähes aina yksi suu­rim­mista roo­leista jokai­sessa menes­tys­ta­ri­nassa. Sen vuoksi myynnin opiskelu on kan­nattava sijoitus yri­tyk­sille. Ei riitä että osaatte tehdä. Osaa­mi­senne ja tuot­teenne pitää osata myös myydä.

Oli ala mikä tahansa, jokaista menes­ty­nyttä myyn­ti­miestä ja myyn­ti­naista yhdistää neljä seikkaa, jotka tekevät heistä myyn­ti­tykkejä: hal­littu myyn­tip­sy­ko­logia, ahkeruus, näl­käinen ote työhön sekä tai­tavat ihmis­suh­de­taidot. Näitä myyn­ti­tykkejä kasvaa har­vassa – näin sanotaan. Hyvä uutinen on kui­tenkin se, että nämä ovat opit­ta­vissa olevia asioita. Meidän työ­tämme on opettaa näitä asioita ja nostaa sen avulla tehtyä tulosta – teidän yrityksellenne!

Kou­lut­tajina toimii myyn­tia­lalta kovan koke­muksen omaavia kon­sultteja ja myynnin asian­tun­ti­joita. Myyntiä oppii par­haiten teke­mällä, oikeiden val­men­tajien joh­dolla. Tämän vuoksi meidän kou­lut­ta­jil­lamme on itsellään pitkä kokemus myyn­nistä käy­tännön tasolla. Kokemus on kul­taakin arvokkaampaa. 

Kouluttajamme:

Katariina Hellman

Yrittäjä, Toimitusjohtaja & Myyntipäällikkö

Kokemus myynnin parissa:

Mes­su­myynti, B2C-myynti (yri­tyk­seltä kulut­ta­jalle), tele­mark­ki­noin­tialan yri­tyksen joh­ta­minen, ajan­varaus, ajan­va­raajien kou­lut­ta­minen, myyn­tialan yri­tysten joh­ta­minen, kiin­teis­tön­vä­litys ja asun­to­myynti, rat­kai­su­myynti sekä B2B-myynti (yri­tyk­seltä yritykselle).

Tessa Tulisalo

Yrittäjä, Hallituksen puheenjohtaja & Myyntipäällikkö

Kokemus myynnin parissa:

B2C-myynti (yri­tyk­seltä kulut­ta­jalle), tele­mark­ki­noin­tialan yri­tyksen joh­ta­minen, ajan­varaus, ajan­va­raajien kou­lut­ta­minen, myyn­tialan yri­tysten joh­ta­minen, rat­kai­su­myynti sekä B2B-myynti (yri­tyk­seltä yritykselle).

Koulutukset

Myynnin salat verkkokurssi, B to B myynti

Hinta 500€ (alv.0%) / hlö

Näin myyt yri­tyk­sille. Mukana myös näin myyt yri­tyk­sille etä­myyntinä osio. Kou­lutus tapahtuu ver­kossa ja voit omilla tun­nuk­sillasi opis­kella etänä omaan tahtiin. Mate­ri­aalina käy­tetään niin kir­jal­lisia teh­täviä kuin opetusvideoitakin.

Seu­raava kurssi
1.7.2021 – 31.8.2021

Ilmoi­tetaan myöhemmin..

Ajanvaraus yrityksille verkkokurssi

Hinta 500€ (alv.0%) / hlö

Näin buu­kataan! Kou­lutus tapahtuu ver­kossa ja voit omilla tun­nuk­sillasi opis­kella etänä omaan tahtiin. Mate­ri­aalina käy­tetään niin kir­jal­lisia teh­täviä kuin opetusvideoitakin.

Seu­raava kurssi
9.8.2021 – 30.9.2021

Ilmoi­tetaan myöhemmin..

Näin motivoin työntekijöitäni ja nostan yritykseni myyntiä verkkokurssi

Hinta 500€ (alv.0%) / hlö

Esi­mies­teh­tä­vissä huo­mioi­tavia moti­voin­ti­tapoja. Kou­lutus tapahtuu ver­kossa ja voit omilla tun­nuk­sillasi opis­kella etänä omaan tahtiin. Mate­ri­aalina käy­tetään niin kir­jal­lisia teh­täviä kuin opetusvideoitakin.

Seu­raava kurssi
4.10.2021 – 30.11.2021

Ilmoi­tetaan myöhemmin..

Motivointipaketti ilahduttamaan ja motivoimaan työntekijöitä

Alle 10 hengen yritykset: 100€ / hlö (alv.0%)
Yli 10 hengen yritykset: 70€ / hlö (alv.0%)

Hyvä ja yri­tyk­selle hyö­dyl­linen lah­jaidea alaan kat­so­matta esi­mer­kiksi tyky päivään tai jou­lu­lah­jaksi! Sisältää moti­voin­tiyl­lä­tys­pa­ketin pos­titse sekä noin 5 min. pituisen moti­voin­ti­kou­lu­tus­videon. Kou­luttaja Kata Hellman.

Hen­ki­lö­koh­tainen myyn­ti­kon­sul­tointi ja kou­lutus yri­tyk­senne tiloissa?